ترجمه مقاله

مرحله

marhale

۱. جای فرود آمدن؛ منزل.
۲. جای کوچ کردن.
۳. مسافتی که مسافر در یک روز طی کند.

۱. بار، دفعه، مرتبه، وهله
۲. توقفگاه، منزل، منزلگاه

گامه

ترجمه مقاله