ترجمه مقاله

مرتفع

mortafa'

۱. رفع‌شده؛ برداشته‌شده.
۲. [قدیمی] برافراشته‌شده؛ بلند‌کرده.
۳. [قدیمی، مجاز] ارزشمند.

۱. بلند، رفیع، شاهق، بلندپایه، منیف
۲. افراشته، برافراشته، کشیده ≠ پست، کوتاه
۳. کوه، کوهپایه
۴. رفعشده، برطرف، زایل

افراشته، بلند

ترجمه مقاله