ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مرتسم

mortasam

۱. چیزی که بر آن نقش و رسم کشیده ‌شده؛ نقش‌بسته‌شده.
۲. ویژگی فرمان اطاعت‌شده.

۱. رسمشده، نقشبسته
۲. نقشپذیر، منقوش

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ