ترجمه مقاله

مرتبط

mortabet

چیزی که با چیز دیگر پیوستگی و ارتباط داشته باشد؛ پیوسته.

۱. پیوسته، چسبیده، متصل
۲. مربوط، وابسته

درپیوند، پیوسته

ترجمه مقاله