ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مربی

morabbi

تربیت‌کننده؛ پرورش‌دهنده؛ پرورنده.

آموزگار، اتابک، استاد، پروراننده، راهنما، لله، مدرس، معلم ≠ متعلم

پرورنده، پروراننده

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ