ترجمه مقاله

مراکز

marākez

= مرکز

۱. مرکزها، کانونها
۲. نقاط مهم

جایگاه ها

ترجمه مقاله