ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مراعی

morā'i

مراعات‌کننده.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ