ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مراعات کردن

۱. پاس داشتن، نگاه داشتن
۲. رعایت کردن، توجه کردن، لحاظ کردن
۳. مراقبت کردن

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ