ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مراعات شدن

رعایتشدن، لحاظ شدن، مورد توجه قرار گرفتن، درنظر گرفتن

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ