ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مراعات النظیر

morā'ātonnazir

= تناسب

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ