ترجمه مقاله

مراعات

morā'āt

۱. رعایت یکدیگر کردن.
۲. نگه‌ داشتن و حفظ کردن چیزی.
۳. جریان امری را در نظر گرفتن.

۱. پاس، توجه، رعایت، ملاحظه، مواظبت
۲. حرمت
۳. توجه کردن، مراقبت کردن
۴. ملاحظه هم کردن، رعایت هم کردن

ترجمه مقاله