ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مراسله

morāsele

۱. نامه.
۲. (اسم مصدر) [قدیمی] به ‌هم نامه نوشتن؛ نامه فرستادن.

خط، رقعه، رقیمه، عریضه، کاغذ، مرقومه، مکتوب، منشور، نامه، نوشته ≠ مکالمه

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ