ترجمه مقاله

مراحل

marāhel

= مرحله

۱. مرحلهها، منزلها
۲. وهلهها
۳. فازها

ترجمه مقاله