ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مرئوس

mar'us

کسی که زیردست رئیس کار می‌کند؛ کارمند.

۱. دونپایه، کارمند
۲. زیردست، مادون ≠ رئیس

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ