ترجمه مقاله

مذکر

mozakkar

۱. مرد؛ نرینه.
۲. (ادبی) کلمه‌ای که در آن علامت تٲنیث نباشد.

مرد، نرینه ≠ مونث

نرینه، نر

ترجمه مقاله