ترجمه مقاله

مذبذب

mozabzab

متردد؛ دودل.

۱. دودل، متزلزل، متردد، مردد
۲. پرشک، دمدمیمزاج، نامصمم ≠ مصمم

ترجمه مقاله