ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مذام

mazām[m]

= مذمت

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ