ترجمه مقاله

مدیون

madyun

قرض‌دار؛ بدهکار.

۱. بدهکار، غارم، قرضدار، وامدار ≠ داین
۲. مرهون
۳. مشغولالذمه

بدهکار، وام دار

ترجمه مقاله