ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مدهش

modheš

چیزی که باعث سرگشتگی و حیرت می‌شود؛ دهشت‌آور؛ حیرت‌انگیز.

ترسآور، دهشتآور، وحشتانگیز، وحشتزا، وحشتناک، وهمناک، هراسانگیز، هولانگیز

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ