ترجمه مقاله

مدعا

modda'ā

آنچه مورد ادعا قرار گرفته؛ مورد ادعا.

۱. ادعا، توقع، خواسته، مدعیگری
۲. آرزو، درخواست، میل

داویده

ترجمه مقاله