ترجمه مقاله

مدرسه

madrese

جای درس خواندن؛ محل درس دادن؛ آموزشگاه.

آموزشگاه، دانشسرا، دانشکده، دبستان، دبیرستان، مکتب

آموزشگاه

ترجمه مقاله