ترجمه مقاله

مددکار

madadkār

مددکننده؛ کمک‌کننده؛ یار؛ یاور.

پشتوار، پشتیبان، پشتیوان، پیشکار، حامی، خادم، دستگیر، دستیار، ظهیر، معاون، معین، ناصر، نصیر، یار، یاریگر، یاور، یاریدهنده

ترجمه مقاله