ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مدح

madh

ستودن به‌ویژه در شعر.

آفرین، تحسین، تکریم، تمجید، مدحت، ثنا، ستایش، مدیح، مدیحه، منقبت، نعت ≠ قدح

ستایش

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ