ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مداقه

modāqqe

۱. در امری دقت و باریک‌بینی کردن.
۲. در حساب دقت کردن.

امعان، باریکبینی، بررسی، دقت نظر، تدقیق، توجه، دقت، کنجکاوی، موشکافی، ملاحظه

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ