ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مداد

me(a)dād

۱. نوعی قلم که مغز آن با سرب سیاه یا مواد دیگر به رنگ‌های مختلف ساخته می‌شود و با آن می‌نویسند.
۲. [قدیمی] مایعی اغلب سیاه‌رنگ که از دوده و امثال آن تهیه و در نوشتن از آن استفاده می‌شود؛ مرکّب.

۱. دوده، مرکب
۲. قلم، کلک، خامه
۳. بیمصرف، بیخاصیت
۴. هیچکاره

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ