ترجمه مقاله

مخیر

moxayyar

۱. [مقابلِ مجبور] اختیارداده‌شده؛ صاحب‌اختیار؛ دارای اختیار.
۲. [قدیمی] برگزیده.

۱. آزاد، صاحباختیار، مختار
۲. برگزیده، گزیده، انتخابشده

ترجمه مقاله