ترجمه مقاله

مخنق

moxannaq

در عروض، ویژگی پایه‌ای که در آن مفاعیلن به مفعولن تغییر یابد، به شرطی که در ابتدای بیت نباشد.

ترجمه مقاله