ترجمه مقاله

مخل

moxel[l]

۱. خلل‌رساننده؛ اخلا‌ل‌کننده.
۲. فاسدکننده.

۱. آشوبگر، اخلالکننده، اخلالگر، شورشی، مفسد، مفسدهجو
۲. دستوپاگیر، سرخر، مانع، مزاحم، مصدع

ترجمه مقاله