ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مخفیانه

پنهانی، درخفا، دزدکی، زیرجلی، محرمانه، نهانی ≠ آشکارا

پنهان

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ