ترجمه مقاله

مخصوصا

maxsusan

به‌ویژه؛ خصوصاً.

به ویژه

ترجمه مقاله