ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مخزن

maxzan

جای نگه‌داری و ذخیره کردن چیزی؛ انبار.

۱. انبار، محفظه
۲. باک، تانکر
۳. خزانه، گنجینه
۴. جایگاه، معدن

انباشتگاه، انبار، اندوختگاه، اندوختگاه

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ