ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مخرج

maxraj

۱. جای خارج شدن؛ محل خروج.
۲. (زبان‌شناسی) محل خروج حرف از دهان؛ محل تلفظ حروف از کام و دهان.
۳. [جمع: مخارج] (ریاضی) عددی که نشان می‌دهد واحد به چند بخش تقسیم شده.
۴. (زیست‌شناسی) معقد.

۱. مقعد
۲. دررو، خروجی، محل خروج ≠ مدخل
۳. واجگاه

برونگاه

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ