ترجمه مقاله

مختلف الشکل

moxtalefoššekl

۱. آن‌که در شکل با دیگری فرق دارد.
۲. گوناگون.

ترجمه مقاله