ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مخبط

moxabbat

کسی که به بیماری روانی دچار شده باشد؛ کسی که عقل سالم نداشته باشد.

۱. آشفته، پریشان، درهم
۲. تباه، فاسد
۳. پریشانعقل، دیوانه، مجنون، پریشانحواس، مخبول ≠ عاقل، سالم

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ