ترجمه مقاله

مخاطره

moxātere

۱. خطر.
۲. (اسم مصدر) [قدیمی] خود را به ‌خطر انداختن.
۳. [قدیمی] خطرناک.

۱. بحران، تهلکه، خطر، مخافت، مخمصه، مهلکه
۲. قمار

ترجمه مقاله