ترجمه مقاله

مخاطبه

moxātebe

۱. با هم سخن گفتن؛ گفتگو کردن.
۲. بازخواست کردن؛ جرّوبحث.

ترجمه مقاله