ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مخادعه

۱. مخادعت، خدعهگری، فریبکاری
۲. خدعه کردن، فریبدادن، مکر ورزیدن

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ