ترجمه مقاله

محکوم له

mahkumonlah

کسی که حکم به نفع او صادر شده؛ دادبرده.

ترجمه مقاله