ترجمه مقاله

محکمی

استحکام، استواری، پایداری، سختی، صلابت، صلبی ≠ سستی

ترجمه مقاله