ترجمه مقاله

محلل

mohallel

۱. (فقه) شوهر موقت زنی که شوهر قبلی‌اش او را سه بار طلاق داده باشد. Δ هرگاه مردی زن خود را سه‌ طلاق بدهد و بعد بخواهد دوباره با او ازدواج کند باید مرد دیگری موقتاً آن زن را به عقد ازدواج خود درآورد و بعد طلاق بدهد تا شوهر اول بتواند با او ازدواج کند.
۲. (صفت) [قدیمی] هضم‌کننده.
۳. [قدیمی] حلال‌کننده.

ترجمه مقاله