ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

محققانه

mohaqqeqāne

به روش محققان؛ همچون ‌محققان.

۱. دانشمندانه، عالمانه، فاضلانه
۲. پژوهشگرانه، منتجازپژوهش

پژوهشگرانه

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ