ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

محفه

ma(e)haffe

تختی شبیه هودج برای حمل کردن مریض یا مسافر؛ تخت روان؛ محافه.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ