ترجمه مقاله

محصول

mahsul

۱. [مجاز] حاصل؛ نتیجه.
۲. (کشاورزی) حاصل زراعت.
۳. فرآورده

۱. بار، بر، تولید، حاصل، فرآورده، کالا، میوه، نتیجه
۲. خرمن، درو
۳. دخل، سود، عایدی، کارکرد
۴. مولود

برآیند، فرآورده، دست آورد، دستاورد، برونداد

ترجمه مقاله