ترجمه مقاله

محصل

mohassel

۱. دانش‌آموز؛ شاگرد مدرسه.
۲. [قدیمی] محقِّق.
۳. [قدیمی] تحصیلدار؛ مٲمور وصول.

۱. تلمیذ، دانشآموز، شاگرد، طلبه ≠ معلم
۲. تحصیلدار
۳. نگهبان، مامور

دانش آموز، دانشور

ترجمه مقاله