ترجمه مقاله

محشور

mahšur

۱. ویژگی آن‌که در روز قیامت با کسی در یک‌جا گرد آید.
۲. همدم؛ همراه؛ هم‌صحبت.

جلیس، قرین، مانوس، مصاحب، معاشر، مقترن، مقرب، ندیم، همنشین

ترجمه مقاله