ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

محشر

mahšar

۱. جای گرد آمدن مردم در روز رستاخیز.
۲. [مجاز] غوغا؛ جنجال.
۳. (صفت) [عامیانه] بسیارعالی و خوب.
۴. روز رستاخیز.

۱. حشرگاه، رستاخیز، قیامتگاه، رستخیز، قیامت
۲. غوغایبسیار، جمعیت زیاد
۳. کار شایان
۴. فوقالعاده، خارقالعاده، عالی

رستاخیز

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما