ترجمه مقاله

محسن

mohsen

۱. نیکویی‌کننده؛ نیکو‌کار.
۲. از نام‌های خداوند.

شاهنده، صالح، نیکوکار

ترجمه مقاله