ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

محتلم

mohtalem

کسی که در خواب جُنُب می‌شود.

آلوده، جنب، شیطانی، نجس ≠ طاهر، پاک

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ