ترجمه مقاله

محتسب

mohtaseb

مٲمور رسیدگی به اجرای احکام شرعی؛ داروغه.

ترجمه مقاله