ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

محترز

mohtarez

احترازکننده؛ پرهیزکننده.

بری، خویشتندار، مجتنب، محتاط، احترازکننده، دوریکننده

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ